Vår metod

Interkulturell pedagogik för pedagogiskt

arbete med bild och berättande

 

Syftet med projektet är att utveckla interkulturella metoder för pedagogiskt arbete med bild och berättande. Vi utgår från den kunskap om interkulturell pedagogik så som den formulerats i aktuell forskning, och utformar specifika metoder för vår verksamhet. Kort sagt handlar det interkulturella perspektivet för oss om att bädda för jämlika möten mellan människor som befinner sig i ett gemensamt sammanhang, där språk och andra erfarenheter inte präglar delaktigheten. Vi ser inte människor och dess identitet som styrda av en yttre kultur. Vi har istället en dynamisk kultursyn, och ser identitet som en process i ständig förändring. Ett viktigt mål med verksamheten är därför att ge deltagarna utrymme att själva definiera vilka de är eller vill vara, och vilka erfarenheter som är viktiga för dem. Under projektes gång har vi hittat fem begrepp som vi har arbetat utifrån: Perspektivera, Det tillåtande rummet, Dansen, Medskapande och Kollegial reflektion.


Perspektivera

Att perspektivera innebär att man tonar in någon annan, och ser situationen utifrån den andras perspektiv.


Det tillåtande rummet

Vi har strävat efter att skapa ett rum där alla känner sig trygga och kan vara sig själva.


Dansen

Dansen är när vi turas om att föra med barnen. Vi har jobbat med att deltagarna ska känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter, och ta initiativ till uppgifter och nya idéer.


Medskapande

En viktig del av våra verkstäder är att seriepedagogerna har varit medskapande i den mån det gått, och arbetat sida vid sida med samma uppgifter som deltagarna.


Kollegial reflektion

Vi har jobbat i olika städer, så att ha en ständig kommunikation har varit viktigt för vårt arbete. Vi har läst och kommenterat varandras dokumentation och haft regelbundna möten via videosamtal, samt arbetsdagar då vi teoretiskt utvecklat vår metod.


Projektet har mynnat ut i en metodbok där vi beskriver vårt tillvägagångssätt för att komma fram till våra begrepp och vår metod. Vi har även med utdrag ur vår dokumentation, serier om situationer som uppstått under verkstäder, och handfasta tips. Boken ges ut av BTJ förlag november 2019. Vi hoppas också kunna sprida kunskap om våra metoder och arbetssätt genom fortbildningar som vi kommer erbjuda genom BTJ Praktika.

 

Kontakt


Projektledare

Sara Taub Mkelle

sara@myllerkultur.se

Telefon: 070-750 80 69

Copyright @ All Rights Reserved